Lenovo ThinkStation 2,5 auf 3,5 HDD Umrüstsatz Conversion Kit (4XF0G94539)